Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Neskončnost

  Tukaj imate pred seboj besedo, ki je pogostokrat nepremišljeno izre­čena, vendar njenega pomena še nobeno živo bitje ni nikoli dojelo v vsej njeni globini. In tako vam bom ponovno dopustil bežen pogled v Moje vesolje, pogled v Moje veliko stvarstvo in pogled v Moj lastni Jaz. Tako boste lahko spoznali, česa vse vaše znanosti, vsi vaši globoki misleci, vsi vaši filozofi, nikoli niso odkrili, kar pa lahko zlahka razume nezrel otrok na povodcu ljubezni. Namreč to, da je bila ljubezen osnovni dejavnik vsega ustvarjenega, in da bo ljubezen vedno ostala ohranjevalec in izpopolnjevalec vseh živih bitij!
  Če naj vam pojasnim besedo »neskončno«, tedaj se morate odvrniti od velike množice priučenih pojmov. Pojem te besede morate skušati razvozlati daleč nad vsem znanstvenim in to ne na človeški način, po zemeljskih zakonih razuma, temveč v skladu z vašo Božansko iskrico, ki sem jo Jaz položil v vas. Torej se morate dešifriranja lotiti kot duhovi, ne pa po končnem nazoru. Kajti sicer neko navidez končno bitje, ka­kršno ste vi, nikdar ne bo moglo dojeti neskončnega Boga in njegovo neskončno stvarstvo.
  Torej začnimo z besedo in njeno opredelitvijo in kot ponavadi nadaljuj­mo korak za korakom. Tedaj lahko pričnemo z dojemljivim pojmom in nadaljujemo do slutečega zavedanja Večno-Neskončnega.
  Kaj imenujete »neskončno«? »Neskončno« preprosto označuje stvar ali stanje, ki nima konca.
  Dobro, to predstavo lahko razpredate v vaši domišljiji tako na dolgo in široko kakor želite, pa vam kot pojem ostane dojemljiv in predstavljiv. Toda ta predstava, prenesena na Moje stvarstvo ali na Moj lastni Jaz, ne zadostuje. Kajti tedaj se soočite z drugim dejavnikom, ki v vaših člove­ških možganih ne najde nobene oporne točke ali vam je nepredstavljiva, ker se sami zavedate le enega in si pri tem lahko zamišljate le takšnega. Vendar to ne velja za Mene in Moje stvarstvo. Kajti Jaz in Moje stvarstvo poleg neskončnega trajanja nimava tudi nobenega začetka.
  Tukaj beseda »neskončnost« dobi drugačen pomen, ker se nanaša na dve strani, na brez nobenega začetka in na brez nobenega konca. Vam je ta neskončnost po eni strani dobro predstavljiva in dojemljiva, po drugi pa sploh ne.
  No, tukaj vam bom pomagal, če boste lahko sledili toku Mojih misli in se zavihteli nad vse zemeljsko ustvarjeno; če si vi, kot duhovi, želite oblikovati mnenje o Meni in dobiti o stvarstvu predstavo, ki je primerna Stvarniku. Kajti ljudem, kot ste sedaj vzgojeni in izobraženi, je nemogo­če zamisliti si nekaj, kar nikoli ni imelo začetka.
  Potemtakem se mora vse tukaj razumeti kot Božji Duh, segajoč daleč nad vaš razum, kot duhovno in celo na vaš lastni obstoj se mora gledati z drugačnega stališča.
  Ko pa se človek vendar širokousti s svojim znanstvenim znanjem, kot da nekaj ve, medtem ko se je v resnici zelo malo naučil o tem, kar ga obkroža, kako obstaja naprej in kaj je njegov končni cilj.
  Kljub vsem njegovim raziskovanjem, je človeku njegovo lastno »živ­ljenje«, ali »življenjska sila«, s katero čuti, misli in deluje, zanj uganka. Koliko bolj tuje mu mora biti vse, kar leži izven tega področja, ko on, to majhno bitje, poskuša v svoje majhne možgane vbiti pojem stvarstva glede na lastne predstave, ki jih je sam zgradil!
  Kako praznoglavo početje in muka! Edino duh, Moj potomec, razume Mene in Moje stvarstvo, in tega duha vsakdo izmed vas nosi v svo­jem srcu. Vendar ga ne zna kultivirati in ga v večini primerov prinese v duhovno kraljestvo nerazvitega, kot ga je prejel od Mene ob rojstvu . [Pavel, 1 Kor. 2: 10]
  Torej najprej predvsem odmislite vašo človeško lupino, vaš človeški obstoj, vaše človeško znanje! Pozabite vašo majhno zemeljsko oblo, pozabite vaše sonce, ki vam vsakodnevno daje toploto in svetlobo. Po­zabite vso materijo in vse svetove, katerih število si ne boste mogli ni­koli predstavljati!
  Poletite v neskončni prostor, kjer vsi svetovi, krožeči drug okoli druge­ga, v tišini vekomaj sledijo svojemu cilju izpopolnitve! Poletite z Mano v mislih tja, kjer čas in prostor nista več omejena, kjer se o neomejenem prostoru, tako rekoč razmišlja samo v neomejenih količinah. Poletite z Menoj tja kjer ni nobene svetlobe, nobene toplote, temveč vlada le tema, večna tema; kjer so shranjeni vsi elementi za vse ustvarjeno.
  Poletite z Menoj v sredino tega »prostora«, tako bi se vam zdelo, in če lahko vaš duh ali vaša domišljija to dojame, da ste soočeni z neskonč­nostjo in njenim Stvarnikom in Gospodom, ki je iz nje ustvaril vse, kar vidno in nevidno živi in se premika v prostoru.
  In tamkaj v tej neskončnosti boste potem doumeli, kako Boga, prav tako »neskončnega«, obkroža ta neomejeni prostor, kakor vsako drugo stvar ali bitje, tako rekoč kot Njegovo duhovno ozračje ali atmosfe­ra. V njegovi sredini kraljuje, v njegovi sredini je On simbol ljubezni, iz tega ozračja je ustvaril celotni materialni in iz Svojega Jaza duhovni svet.
  Naučiti se morate, da o Meni razmišljate, kot o brez začetnem. Kajti drugače bi Me moral ustvariti nek drug bog, tega zopet drug, itn., kjer glede na vašo teorijo stvarstva, ne bi nikoli prišli do konca.
  Z drugimi besedami sem vam povedal, da ozračje, obkrožujoč vsak predmet ali bitje, prenaša na predmet ali bitje to, kar vsesa iz zunanjo­sti, in ponovno vsrka to, kar je predmet koristno uporabil in nato vrnil ozračju.
  Tako, tukaj imate ključ do besede »neskončnost«.
  Neskončni prostor z vsem v njem obstoječem je Moje ozračje, neskončno kot sem Jaz Sam. Vanj izteka vse iz Mene, gredoč ven v neskončnost zato, da bi se podvrglo velikemu procesu očiščenja. Kajti zaradi tega ozračja je deloma že postalo materialno. In ta neskončni prostor Mi znova vrača vse tisto Duhovno, ki je bilo v njem oblikovano, izrabljeno in je prenehalo biti materialno. Na ta način znova dopolnjuje Moje duhovno Bitje, duhovno vračajoč Meni v drugih bitjih vseh vrst, Mojo ljubezen, Mojega Duha v vseh duhovnih stopnjah. Tako oblikuje duhovno kraljestvo, ki Me obkroža, kjer ljubezen kot misel stoji pred Menoj, poosebljena v podobah in oblikah, ki vse skupaj duhovno izra­žajo to, kar je, nekoč podarjeno od Mene, sedaj kot poduhovljen duhov­ni človek ali duhovno bitje, popolno.
  Glejte, takšno kot je celotno ozračje, ki vas obkroža, takšna kot je aura vsakega predmeta ali bitja edini člen, ki ga povezuje z drugim in lah­ko drugemu preda, kar sam ne potrebuje več, takšen je tudi neskončen prostor, kjer ima vsa materija, raztopljena v najmanjše atome, vedno zmožnost za prilagajanje, za povezovanje enakega z enakim.
  Ko se je v skladu z velikim zakonom iz neskončnega prostora izob­likovala zemlja, je bila že v vsako stvar vrojena klica in nagnjenost k nenehnemu preoblikovanju.
  Ta zakon je bil nekoč položen v vse in tako še dandanes sledi poti, ki mu je bila predpisana.
  Moje velike stvaritvene misli so le enkrat zaklicale »Bodi« v neskon­čen prostor. In vse se je pričelo premikati, in Moj Duh je prodrl v kaos ali zmes vseh materialnih snovi. Tam je začelo življenje, odbijanje in privlačevanje, oblikovanje in preoblikovanje, in tam se bo večno na­daljevalo. Kajti takoj, ko se atom vrne v eterični prostor, mora-iskati nove povezave. 
  Glejte velike svetove, glede na vaše štetje časa milijoni in milijoni let ne bi zadostovali za določitev njihovega procesa oblikovanja. Poglejte njihovo neskončno število, kako so se, začenši s prvim atomom, ob­likovali, kako so se z medsebojnim privlačevanjem atomi spojili v mo­lekule, molekule pa v mikroskopsko majhna telesa, v celice. Spet te so, zgoščene z obdajajočimi jih atmosferami v ozračje, kasneje postopoma postale vedno bolj in bolj trdne, dokler niso okoli svetlega in toplega središča končno oblikovale vzdržljivo skorjo kot površino takšnih sve­tov. Tam sta energija in življenje, ki sta zaprta v notranjosti, ustvarila njuno lastno življenje, kjer so se potem, izoblikovane s porabo toplote in. zgoščevanjem, iz par tvorila vodovja, zunanje atmosfere, rastline in živa bitja!
  Poglejte vse te svetove, zamislite si njihovo neštetost, njihovo veliči­no, kjer je, od najmanjšega zrnca peska do na njih živečih ljudi, kot za­dnji člen, vsepovsod dejavna klica razmnoževanja! Zamislite si število vaših kratkih in majhnih let v primerjavi s takšnim oblikovalnim pro­cesom. Predstavljajte si izločene materialne in duhovne elemente enega samega takšnega nebesnega telesa, ki so kasneje bili vzrok za nastanek kometov. Tudi ti kometi se morajo oblikovati in razvijati v skladu z enakimi zakoni, dokler tudi sami ne postanejo trdna masa znotraj sonč­nega sistema, kjer nadaljujejo svojo nadaljnjo pot in razvoj kot krožeči planeti!
  Zamislite si veliko množico vidnih zvezd, ki jih odkrijete s prostim očesom ali z vašimi umetnimi teleskopi. Predstavljajte si te svetove in čas, ki je bil potreben za njihov nastanek, njihov nujen obstoj, njihovo predpisano preoblikovanje; kako se vse večno nadaljuje v skladu z za­konom privlačevanja in odbijanja, in celotna neskončnost leži pred va­šimi duhovnimi očmi v njenem večno nedojemljivem veličastju. Tukaj, kakor tudi v zrnu majhne rastline ali pri razmnoževanju mikroskopskih živalic, vlada isti zakon. Ta zakon pravi, da mora večno in nenehno iz nečesa, kar je porabljeno, nastati nekaj novega, da iz stopnje do stopnje najprej najmanjši atomi postanejo materija, in da ta materija v svojih milijonkratnih stopnjah kot nekaj materialnega medsebojno koristi dru­gi. Ta potem dvigajoča se z vsako spremembo vedno višje in višje in, končno poduhovljena, napreduje iz neživega v živo stanje in potem iz živega v duhovno življenje. In vse, kar je preko velikega prostora etra izšlo iz Mene, se znova vrača k Meni v duhovno domovino, da bi tam prejelo plačilo in nagrado za vse, kar je moralo pretrpeti. Takrat bo du­hovno misleče bitje, poslano iz ljubezni in vrnjeno iz ljubezni, videlo in popolnoma dojelo Mojo vsemogočnost, Mojo ljubezen in Moje stvar­stvo. In kot otrok ljubečega Očeta bo lahko in bo užival blaženstva, čakajoča vse, ki zvesto vztrajajo, ter se vedno spominjajo, od kod so nekoč izšli in kaj je njihov končni cilj!
  Enako, kakor vaša materialna-duhovna atmosfera duhovno veže enega k drugemu, ga poskuša spontano privleči k sebi, ga osrečiti, tako velika sila privlačevanja Moje ljubezni deluje na tista bitja, ki Mi želijo postati podobna.
  Na takšen način pojmujte “neskončnost” ali besedo “neskončen”.
  Neskončna je moč, ki iz Mene doteka v vse, kar je živo, neskonč­na je Moja ljubezen, ki ne bo nikoli  presahnila, in prav tako ne­skončno je ustvarjanje, ki napreduje od najmanjšega do največ­jega v skladu s tem istim zakonom.
  Tako lahko spoznate neskončnost svetov in prostora, tako lahko doja­mete velikega vesoljnega človeka ali celotni materialni vesoljni sistem. Tudi ta ima okoli sebe atmosfero in v obsežnih krogih kroži okoli svoje­ga duhovnega središčnega sonca, velikemu etrskemu prostoru neskonč­nosti oddaja vse, kar je izrabljeno, in z vsakim korakom vpija na novo poživljajočo snov.
  In tako vidite neskončnost, ali nezmožnost uničenja celo najmanjše­ga atoma, tudi preneseno v duhovnem življenju. Tam ena duhovna mi­sel vedno vzbudi drugo, misel ustvari zamisel, zamisel ustvari besedo. Končno beseda ustvari delo ali dejanje ter s tem kaže na duhovnega Stvarnika in na to, kar On želi duhovnega izraziti v materialnem.
  Neskončno je vse, neskončni ste tudi vi! Niste se začeli šele s svojim rojstvom, o ne, že dolgo pred tem, že od vekomaj ste ali ste bili, samo ne kot človeška bitja, kot posamezniki, temveč kot materija s prav tako neuničljivo vsebino, kot vsa materija. Duhovno v vas je Moja iskra, iskra Mojega Božanskega Jaza. Ta se je svojega obstoja zavedel šele takrat, ko je skupaj z duhom in z drugima dvema dejavnikoma, z dušo in telesom, tvoril troedinost, ki obstaja tudi v Meni. Kajti tudi Moj Jaz je sestavljen iz, prvič, vsega, kar je ustvarjeno in obstaja kot materija, ­drugič, iz celotnega kraljestva duš, ki spodbuja vse k določenemu namenu, in tretjič, iz večnega Božjega počela, kateremu vse poprej omejeno dolguje večno trajanje in Božansko vrednost.
  Tako smo telo, duša in duh, Jaz v večjem obsegu in vi z vsem, kar živi in biva, v manjšem obsegu, izoblikovani po enakih načelih. In prav zaradi tega si tudi telesno prizadeva razviti se v duševno in duševno v Duhovno. To je, mora biti in bo lestvica vsega neskončnega.
  Beseda »uničenje« v Mojem stvarstvu ne obstaja. Obstaja edi­no preoblikovanje, čeprav se to pogosto pojavlja pod preobleko prvega!
  »Neskončne« so Božje kali, »neskončen« je Stvarnik Sam. Zakaj ne bi Njegovi proizvodi imeli enak pečat?! Vendar je glede na omejeno človeško pojmovanje in zakone človeškega razuma, ta misel nepojmlji­va. Zato sem vas povedel v ogromen etrski prostor in vam tamkaj kot Bog pokazal enake razmere, ki prevladujejo tudi med vami kot člove­škimi bitji, ki pa se lahko dojemajo edino duhovno in so mišljene kot identične.
  Samo v tem smislu sem vam Jaz doumljiv, sem vam blizu in samo tako lahko dojamete Mojo ljubezen, Mojo žrtev in Mojo potrpežljivost z vami.
  Če ne bi imel s svetom večje namene, če ne bi bilo celotno vesolje pred Menoj razgrnjeno kakor odprta knjiga, kjer vse vidim in vem, a tudi vse vodim k velikemu cilju združitve z Menoj, bi v skladu z va­šimi človeškimi presojami in pojmi že zdavnaj moral narediti, da vaša zemlja izgine. Vendar, kot sem nekoč rekel na križu: »Odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo!«,je tako tudi še dandanes. Izgubljeni otroci ste vi in mnogi milijoni z vami!         
  Ne morete dojeti velikih misli, ki naj bi vas povzdignile nad vse, kar je zemeljsko, nimate nobene moči, nobene energije, da bi se vzdignili tja, kjer se vse človeško-posvetne skrbi razblinijo v nič. Kljub vsem besedam, ki sem vam jih osebno predal, namreč še vedno ne razumete, kaj pomeni biti »človeško bitje« ali celo »otrok Boga«!
  Od tod Moje besede vam, od tod njihova raznolikost in Moje razlage vsega ustvarjenega, da bi vam odprl vaše duhovne oči.
  Ustvaril sem blaženosti nad blaženostmi; toda ne za slepe, nikakor ne, temveč za videče ljudi, ki naj duhovno vidijo in dojamejo, kdo je Tisti, ki jih vodi in kam jih On želi voditi.
  V Mojem stvarstvu želim imeti ljudi, ki vidijo, ki naj občudujejo Moja dela, ki iz njih spoznavajo Stvarnika le-teh in se Ga kot takšnega tudi naučijo ljubiti!
  Želim imeti ljudi, ki vidijo, ki naj jasno spoznajo, da niso ustvarjeni za kratko časovno dobo, ki jo imenujete življenje. Spoznajo naj, da prav zaradi te nesmrtnosti nosijo v sebi kal Božanskega, a naj ji tudi dopu­stijo, da le-ta začne delovati, da bi tako v celoti razumeli Moj svet in Mene!
  Želim imeti Moje otroke, ki vidijo, da bi ob zavedanju »neskončne­ga« ali »nesmrtnega« doumeli, čigavi državljani so; da so bili nekoč državljani duhovnega kraljestva in morajo takšni tudi ponovno postati. Državljani kraljestva, v katerem duhovno sonce nikoli ne zaide, temveč vsa svetloba izvirajoča iz Mene, ki daje svetlobo tako najmanjšemu ato­mu, kakor tudi človeškemu duhu, če jo bo hotel uporabil za spoznanje, da je njega samega, kot neskončno bitje, ustvaril neskončni Bog!
  Naj bo ta beseda znova duhovni dražljaj vašim skoraj povsem zaspalim srcem, da bi se zbudili iz vaših posvetnih sanj in bi jasno spoznali, da boste, ko bo vaš življenjski spanec končan, kot neumrljiva bitja vsto­pili v ta pravkar opisani svet.
  Tako naj vam bo dana v vašo tolažbo in kot nasvet! Naj vam ne bo dana zaman. Spokoriti se boste namreč morali za to, ker vi, ne meneč se za Božje zakone, želite živeti »končno«, medtem ko je vaš cilj »ne­skončnost«! Amen.

Gottfried Mayerhofer
Skrivnosti življenje  
28. Marca 1876