Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

 Izgon hudiča
Tretja Postna nedelja

Luka 11, 14-28:   

Jezus je izganjal demona, ki je bil nem. Ko je demon šel ven, je nemi spregovoril. Množi­ce so se začudile, nekateri izmed njih pa so rekli: »Z Belcebubom, poglavarjem demonov, izganja demone.« Tudi drugi so ga preizkušali in so zahtevali od njega znamenje z neba. On pa je poznal njihove misli in jim je rekel: »Vsako kraljestvo, ki je razdeljeno proti sebi, se opustoši in hiša se na hišo zruši. Če pa je tudi satan razdeljen proti sebi, kako bo obstalo njegovo kraljestvo, ko pravite, da z Belcebubom izganjam demone? Če namreč jaz z Belcebubom izganjam demone, s kom jih izganjajo vaši sinovi? Zato bodo oni vaši sodniki. Če pa z Božjim prstom izganjam demone, potem je prišlo k vam Božje kraljestvo. Ko močni z orožjem varuje svoj dom, je varno njegovo premoženje. Ko pa pride močnejši od njega in ga premaga, mu vzame vse orožje, na katero se je zanašal, in razdeli svoj plen. Kdor ni z menoj, je proti meni, in kdor z menoj ne zbira, raz­tresa.« »Kadar nečisti duh odide iz človeka, hodi po suhih krajih in išče pokoja, in ga ne najde. Tedaj pravi: »Vrnil se bom v svojo hišo, iz katere sem odšel.« Ko pride, jo najde pometeno in urejeno. Tedaj gre in si privzame sedem drugih duhov, hujših od sebe, in gredo vanjo ter tam prebivajo. Nazadnje je s takim človekom huje, kot je bilo na začetku.« Ko je to govoril, je neka žena iz množice povzdignila glas in mu rekla: »Blagor telesu, ki te je nosilo, in prsim, ki so te dojile!« On pa je rekel: »Še bolj blagor tistim, ki Božjo besedo posluša­jo in se po njej ravnajo.«

27. junij 1872

 Da bi to dejanje lahko razumeli in ocenili, morate najprej vedeti, kako hudiči pridejo v človeka, in kaj pravzaprav so,da vam bo njihov izgon postal lahko razumljiv.
 Da bi vam to lahko natančno predočil, moram poseči da­leč nazaj in vas popeljati daleč nazaj v preteklo obdobje, v katerem sploh še ni obstajal materialni svet, temveč le kraljestvo duhov.
 Iz objestnosti in kljubovanja je prvi angel, nosilec luči ali Lucifer, zlorabil svojo moč vse do najbolj oddaljenih prostorov duhovnih nebes in se skupno s svojimi privrženci obrnil proti Meni. Ker pa on, kakor tudi njegovi somišlje­niki o kakšni vrnitvi niso hoteli nič slišati, so bili zvezani v materijo in morajo sedaj prehoditi to dolgo stopničasto pot prečiščevanja, da bi se vrnili k nekoč obstoječemu bolj­šemu stanju. To prečiščevanje se nadaljuje še danes, dokler ne bodo vsi postali to, kar so bili nekoč, namreč poznavalci Moje oblasti in ljubezni in dejavni pospeševalci Mojega ve­likega stvariteljskega načrta.
 Sedaj glejte, v tistem daljnem času, v katerem je bila postavljena posamezna neizpodbitna prostost duha, ki je v veljavi še sedaj, je bila tako duhovom, kakor tudi samemu Satanu dopuščeno, da se iz njihove napačne smeri obrnejo nazaj ali pa ne. Ker pa duhovi niso bili vsi enakega spo­znanja in vpogleda v dobro - kakor tudi še danes ne obsta­jata niti dve bitji, ki bi bili duhovno povsem enaki, - tako so se načini razmišljanja in delovanja bitij zelo razlikovali. Enemu je zadostovala njegova duhovna stopnja, drugemu pa ne. Prvi je bil trden in je nasprotoval skušnjavam slabo­tnih, spet se je drugi upiral vplivu boljših. Tako ni obstajala enako urejena lestvica napredka, temveč je bilo toliko raz­ličnih pogledov in predstav o Meni, o svetu in o potrebnem napredovanju, kolikor je bilo duhovno mislečih bitij.
 Ta velika različnost, ki je obstajala tako pri dobrih du­hovih, kakor tudi pri slabih, ki so častili Satana kot svojega boga - kakor tudi dobri Mene - je pogojevala duhovno življenje in početje, katero je potrebno za obstoj velikega kraljestva duhov.
 Četudi je velika množica odpadlih duhov pod njihovimi glavnimi voditelji stopila v drugo smer kakor v tisto, ki je bila za vse določena, mora potem vendarle tudi njihovo delovanje, ki nasprotuje Meni in Mojemu principu dobrega, služiti samo Mojim namenom. V rezultatih, ki ne ustrezajo njihovim željam, morajo spoznati Mojo vsemogočnost, ka­teri se - naj delajo kar hočejo - ne morejo odtegniti.
 Enako bivanje in početje duhov se najde tudi pri odpoklicanih dušah iz vseh svetov, ki sedaj živijo v onostranstvu. Tudi te imajo svobodno voljo. Lahko napredujejo ali naza­dujejo, lahko delajo, kar hočejo. V eni minuti lahko dospe­jo od peklenskega trpljenja in mučenja vesti, do blaženosti angela; lahko ostanejo, kar so bili v zemeljskem življenju, ali z druženjem z drugimi slabimi dušami sami postanejo celo še bolj hudobni in še slabši. Njihov krog delovanja ni z ničemer omejen, razen s stanji obstoja, katere prinaša s seboj vsaka duhovna stopnja.
 Prvotni, še ne utelešeni duhovi, kakor tudi pokojni iz člo­veških teles, ki nimajo nobenega nagona za napredovanje, iščejo - ker je dejavnost zakon življenja, brez katere ne more nič obstajati - da se zaposlijo s tem, da poskušajo v svoje področje pritegniti duhove ali še živeča bitja, katerih nagnjenja dopuščajo takšen vpliv, in jim potem prinašati svoje nazore in nagnjena. Zato pride do tega, da se človek, ki vse bolj hrani svoje lastne zlobne in slabe strasti, vedno lažje podvrže tem onostranskim vplivom in končno postane žr­tev teh zlobnih, od dolgočasja mučenih duhov. Tako lahko duhovi s pisanjem, trkanjem in drugimi sredstvi vplivajo na posamezne sprejemljive duše in vsaj neposredno pripomorejo k temu, da neverni pridejo do spoznanja  da obstaja nek drug svet, da zli duhovi lahko delujejo na dušo, celo na telesni organizem človeka, čigar posledice se kažejo v zunanjem besnenju in drugih boleznih.
 Tako bi lahko, če bi zmogli gledati z duhovnimi očmi, videli v vas in okoli vas nek čisto nov svet, ki se prav tako, kakor zunanji materialni svet trudi, da bi vam, koliko je to mogoče, otežil vrnitev k Meni. Zaradi tega Sem nekoč tudi moje učence opominjal v vrtu Getsemani: »Bedite in moli­te, da ne boste padli v skušnjave!«
 Prikrivajoč svoj uničujoči strup pod premetenim plaščem samoljubja, so ti duhovni vplivi v začetku rahli in nežni, da mora biti posameznik neprestano pozoren in buden, da ne bi namesto lastne volje izpolnjeval voljo nekoga drugega. Če pa je prisotna neomajnost in zlobni ali slabi duh uvidi, da njegov vpliv ne bo našel posluha, potem sam od sebe od­stopi, ker tudi on noče po nepotrebnem izgubljati časa.
 Ta duhovni vpliv in spreminjanje materije,ta nastanek in minljivost in prehod v druge oblike, vse to se bo, - ko boste imeli duhovni vid - v duhovnem svetu razkrilo pred vašimi očmi v še večjem merilu. Kajti duhove boste lah­ko spregledali in boste že v trenutku opazili, kakšne ideje navdajajo sedaj enega ali drugega, da bi storil to ali ono. Na ta duhovni svet bi morali gledati s čisto drugačnim me­rilom, kakor na vaš materialni svet, ker so tam pretehtane že misli, medtem ko gre v vašem vidnem svetu tisoč misli neopazno mimo vas, dokler mogoče še zadnja, z dejanjem, ne izda misel nekega drugega živega bitja.
 Ostrmeli bi, ko bi lahko videli, kako umrli prispejo tja, kjer jih bodo sprejeli drugi duhovi, bodisi z ljubeznijo ali s sovraštvom. Strmeli bi, kakšne moralne borbe mora pre­stati duša, dokler ne zmore samostojno hoditi po svoji poti. Tam ne pomaga nobeno prikrivanje, nobena hinavščina, nobeno pretvarjanje. Tam je človek kot duh samo odtis svojega duhovnega jaza pridobljenega tukaj na tem svetu,in sicer ne z dejanji, temveč že z mislimi; kajti te povzročijo dejanja, in prav te so odločujoče v duhovnem svetu. Vsaka skozi vaše glave ali srca bežno tekoča misel, je v vaši notra­njosti duhovnega človeka vtisnjena kot nespremenljiv odtis in bo nekoč kakor zunanja duhovna obleka določevala vaše duševno telo.
 Ko bi ljudje samo vedeli, kaj delajo, če se z jezo ločujejo od te zemlje, ali če ostali umrlega preklinjajo,bi se zgrozili za­radi posledic takšnih misli; kajti takšne misli so sposobne pripraviti trpljenje nad trpljenjem - seveda duhovne nara­ve - tem umrlim in v njih zanetiti željo, da dušo takšnega človeka sprejmejo z maščevanjem. Zato bodite strogi z va­šimi mislimi! Z eno samo mislijo lahko pogosto prikličete krdelo enako mislečih slabih duhov z drugega sveta v vašo bližino in medtem ko verjamete tej misli in ji sledite, so oni ti duhovi, ki vas hočejo vplesti v svoje mreže, in stremijo k temu, da bi vaše dobre lastnosti uničili, in bi se potem vi odločili za neko hudobno dejanje, ki bi imelo neskončne posledice tako za vas, in druge ljudi in duhove.
 To je v Evangeliju izraženo, ko Sem rekel mogočnemu ih hudobnemu duhu, izgnanemu iz bolnega ali nemega člove­ka, da hodi okrog pust in zapuščen in se potem ponovno vrne s sedmimi drugimi duhovi, ki so še bolj hudobni, ka­kor on sam.
 To je duhovna podoba človeka, ki neko strast premaga, in verjame, da je pregnal hudiča iz sebe, se pa popustljivo potem preda tem mislim, njegovim najljubšim idejam. Tak človek hrani v sebi plamenček in kakor vešče, ki že od daleč opazijo luč in vse odhitijo tja, prav tako je ta duhovna smer misli nekakšna luč, katera v duhovnem svetu ravno tem v temi tavajočim duhovom služi kot vodilna nit. Tam se po­tem zberejo in prično svojo hudičevo igro z okrepljeno in združeno močjo, dokler mučeni človek ne pade v njihovo mrežo in je tukaj na zemlji in tam v onostranstvu dolgo izgubljen za Moje kraljestvo.
 Drugi svet, svet nevidnih, ni tako rožnat, kakor vam ga predstavljajo vaši duhovniki; ni pa tudi tako peklenski, kot vam ga želi upodobiti domišljija določenih verskih gorečnežev. Celotna podoba obstaja v tem: Kakršen je človeški du­hovni značaj, tako zgleda tudi njegov duhovni svet. Enako načelo, katero vidite v materialnem svetu, velja tukaj ali v onostranstvu.
 Plemenito, čisto, Meni predano srce vsega tega tam ne bo videlo, kot tudi tukaj ne vidi nič od tega. Tam bo videlo zablodele duhove, kot tukaj zablodele ljudi, in bo vsakemu poskušalo pomagati, kakor je delalo za časa svojega življenja. Duša, ki prinaša s seboj mir, vidi tudi tam mir; če pa prinaša s seboj sovraštvo in napuh ali ošabnost, bo tudi tam to od drugih izkusila in enako izvajala tudi pri drugih.
 To je edini zakon, ki v Mojem stvarstvu velja - zakon tež­nosti oziroma privlačnosti. Materialnost je trdna ali zveza­na in obdržana po tem zakonu; duhovnost prav tako. Čim težje, se pravi čim bolj zgoščeno je kakšno telo, tem večja je sila, ki njegove izvirne elemente drži skupaj; on je kamen in je zgrajen na trdni podlagi. Čim lažja je snovali substanca, tem manjša je povezanost in toliko lažje je dvigovanje. Čim trdneje so atomi speti, toliko manj so sprejemljivi za luč in toploto; čim lažji so, tem bolj so sprejemljivi za to, kar pride od zgoraj.
 Tako je tudi v duhovnem svetu. Moralna teža veže duho­ve  na materijo; tem lažja je, toliko prej se lahko oddalji od materije. V prvem primeru so duhovi temni, v drugem pa ustrezno svetlejši. Mračni duhovi so torej tisti, ki se hočejo ob luči drugih poživiti in ogreti, ker njim samim manjka toplota. Zaradi tega želijo, če hočejo ostati slabi, potegniti druge v svojo temo, drugače bi se sami poskušali osvoboditi te teme.
 Takšno je duhovno početje v vseh sferah etra: Večna bor­ba proti miru, preganjanje in odbijanje složnosti in ljubeče­ga združevanja, ker morajo duhovi izpolniti svoj duhovni proces. Čas ni omejen, kajti večnost je dolga. Nihče ni v nič prisiljen, kar hoče biti, to tudi je, ali kot je dejal Pavel: "Ka­kor drevo pade, tako obleži!"
 Zato se potrudite, da že tukaj dosežete toliko trdnosti ali moči, da se boste tam lahko uprli skušnjavam in boste tudi takoj prišli v družbo boljših duhov, pri katerih seveda o kakšni borbi in zapeljevanju ni govora! Vzdržite se preklinjanja in zaklinjanja; kajti na tak način razžaljeni, v svojem napredovanju zavrti duhovi, iščejo maščevanje! Če tega ne morejo storiti tukaj, vas bodo zagotovo pričakali tam, da bi vam poplačali, kar ste z vašim slepim samoljubjem zagrešili.
 V Evangeliju sem dejal: "Kdor ni z Menoj, je proti Meni; kdor ne zbira z Menoj, raztresa!"
 Zapomnite si, da obstajata samo dve poti: K Meni ali od Mene! Zato blagor tistim med vami, ki Moje besede slišijo in jim tudi sledijo! Veliko si boste na onem svetu prihra­nili, kar bi bila drugače neizogibna posledica zemeljskega ravnanja.
 Lahko bi vam še veliko povedal o onem svetu. Majhen vpogled vanj ste že naredili v opisu duhovnega sonca. Sicer je to samo senčni obris velike resnice, toda natančen preudarek o tem zadostuje kot svarilo, da Me nekoč ne bi obdol­žili, da vam nisem dovolil niti enega vpogleda v tisti svet, ki bo nekoč vaše prebivališče, in sicer veliko dalj časa.
 Skrajni primeri, v katerih eden ali celo več hudobnih du­hov, ki na takšen način obsedejo človeka, da je celo fizično telo v njihovi oblasti, so redki, in so pogosto dopuščeni iz dobrih razlogov. Da bi takšne bolnike, ljudi, ki so obsedeni s hudobnimi duhovi ozdravili, bi bil potreben z močno voljo obdarjen veren človek, ki pozna Mene in Mojo moč in ima zaupanje v Mene, da mu Bom pomagal, če bi Me prosil za to. Tu se lahko potem z molitvijo in polaganjem rok v Mojem imenu takšnemu človeku pomaga, tako kot Sem to delal med Mojim zemeljskim življenjem; samo potrebno je pri tem misliti: Če je to Moja sveta volja, naj se to zgodi!
 Tukaj imate majhno podobo tega velikega duhovnega življenja, katero Sem vam hotel dati ob tem dogodku iz Evangelija. Preveč je pomembno, da ne spoznavate samo to, kar vidite, temveč se morate tudi postopoma naučiti razpozna­vati, kaj obstaja zunaj tega vidnega sveta, ki je temu vtisnilo vzorec, in ki predstavlja veliko važnejši in pomembnejši del Mojega Kraljestva.
 Duh sem Jaz, duh ste vi, in celo materija bo postala duhovna. Da v tej luči spoznate veliki krog z vsemi njegovimi stopnjami, ga pregledate in si v njem zagotovite svoj lastni položaj, to je naloga, ki vam je bila dana. Za vašo rešitev bom uporabil vsa mogoča sredstva, da bi vam to neizogib­no pot olajšal in skrajšal, da bi že tukaj premagali največji in najtežji del - tam pa bi morali premagati samo še nekaj malega in lažjega. Amen.

Gottfried Mayerhoffer
Gospodove pridige