Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Bogat ulov

Luka 5, 1-11:

Ko je množica pritiskala nanj in po­slušala Božjo besedo, on pa je stal ob Genezareškem je­zeru, je zagledal dva čolna pri bregu; ribiči so pravkar stopili iz njiju in izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, bil je Simonov, in Simona prosil, naj odrine malo od kraja. Sedel je in učil množico iz čolna. Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na glo­boko in vrzite mreže za lov!« Simon mu je odgovoril: »Mojster, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže.« In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, tako da so se jim mreže začele trgati. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim pridejo pomagat. Prišli so in napolnili oba čol­na, tako da sta se začela potapljati. Ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in rekel: »Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!« Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je osupnil on in vsi, ki so bili z njim, prav tako pa tudi Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova družabnika. Tedaj je Jezus rekel Simonu: »Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi.«  In ko so potegnili čolna na kopno, so pustili vse in šli za njim.

1. april 1872

 To poglavje se ne ukvarja s prilikami in prispodobami, ki v sebi skrivajo mnogo duhovnega. Tukaj vam Luka pri­poveduje, kako je bil pridobljen eden izmed Mojih najbolj vnetih učencev, namreč Peter, predhodno imenovan Simon, kakor tudi njegova družabnika Jakob in Janez, Zebedejeva sinova. Luka vam pripoveduje, da Sem pridobil ribiča Si­mona s tem, da Sem mu pokazal, da ni tisti, ki trdno veruje v Mene, nikoli razočaran, če vzamemo, da imam njegovo prizadevanje za pravično in dobro, v korist njegovega du­hovnega napredovanja.
 Dejstvi, da je Simon vrgel mrežo, čeprav je bil prepričan, da bo to zaman, in bogat ulov, imata dvakratni pomen. Prvič je to ribiču dokazalo, da Moja moč presega vodilne okoliščine in drugič, mu je to pokazalo, da njegova vera v Mene ne ostane nenagrajena. Ko Peter spozna razliko med Menoj in njim, vzklikne: "Gospod, pojdi od Mene, ker sem grešnik!" - Nakar Sem, ker Sem se dobro zavedal, kakšen bo njegov bodoči poklic, odgovoril: "Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi."
 Obstaja dober duhovni vzrok, zakaj Sem izbral skoraj vse Moje učence med ribiči. Njihovo delo odvisno od gibljivega elementa vode in nevarnosti, ki so s tem povezane, so jih bolj povezovale z nauki nebeške Božje previdnosti tako, da so bili bolj verni, bolj predani in zahvaljujoč njihovi skopi prehrani iz rib, bolj miroljubni, kakor drugi, z mesom prehranjujoči ljudje.
 Običajno Sem okoliščine priredil na takšen način, da so prišli k Meni prostovoljno in so Mi sledili, ne da bi se za­vedali Mojih namer ali Mojega vpliva. Tudi tukaj je takšen primer. Želel Sem premakniti srca Mojih učencev s čude­žem - po vaših merilih - in jih ohrabriti k temu pomemb­nemu koraku, da so zapustili vse in Mi sledili, kar ni bilo tako lahko, kot si lahko zamišljate. Moral Sem vztrajati na tem pogoju in glede na bodoče poučevanje Mojih učencev, je bilo nemogoče, da Mi sledijo in istočasno pripadajo svetu ali svoji družini.
 V današnjih časih Mi ni potrebno več naložiti tako strogih pogojev Mojim privržencem, ker so se stvari spremenile; in če bi to zahteval, bi bilo število Mojih privržencev izjemno nizko. Kajti glede na udobno domače in družinsko življe­nje, katerega so ljudje vajeni od otroštva, bi veliko tistih, kažejo tako veliko navdušenje za Moj nauk, ugotovilo, da je nemogoče zapustiti vse in Mi slediti, kakor so to nekoč storili Moji učenci.
 Tudi med vami, ki si predstavljate, da ste polni navdu­šenja nad Menoj in Mojim naukom, je le peščica takšnih, ki imajo dovolj trden značaj, da bi storili takšen korak iz ljubezni do Mene, tudi če bi Jaz osebno živel in delal v nji­hovi sredini, kakor je bil primer pri Mojih učencih. Sedaj ne potrebujem takšnih sredstev in imam druge načine za doseganje Mojega namena.
 Danes pričakujem od vas in od vseh, ki Mi želijo sledi­ti, da imate Petrove odlike,namreč njegovo brezpogojno vero v Mene in njegovo jasno spoznanje svoje lastne nevrednosti. Ker se je imel za nevrednega, da bi ostal in živel v Moji prisotnosti, je ta prostovoljna ponižnost pred Menoj spremenila ribiča Simona v skalo "Petra", na kateri Sem na­meraval zgraditi Mojo cerkev, neuničljivo v nebesih ali na zemlji. Njegovo trdno zaupanje v Mene, ki ga je izkazal že ob najinem prvem srečanju, je vedno bolj rastlo in postalo skala vere.
 Moj namen pri izbiri tega besedila za vas in za vso veru­joče človeštvo je, da vam usmerim pozornost na tega moža, kateremu morate slediti pred vsem drugim.
 Janez kot poosebljena ljubezen je tudi zvezda vodnica največje jakosti na duhovnem nebu. Toda, da postanete takšni in se imenujete "Moji najljubši", kakor se je on, mo­rate najprej iti skozi šolo Petra, ki je za vas svet z njegovimi skušnjavami.
 Med čermi sveta, kjer različne okoliščine in dogodki iz­gledajo kot dobri, prijetni in posebno pomembni, ki se bleščijo navzven, vendar jim primanjkuje trajnosti in se razkrajajo - posebno med takšnimi skušnjavami - morata ojačati vaša vera in zaupanje. Tam še posebno lahko prepoznate krhkost in šibkost vaše notranje moralne moči. V vrvežu življenja se morate vedno zavedati dveh dejavnikov: Moje vsemogočnosti in vaše nebogljenosti. Na noben dru­gačen način ne morete pridobiti Janezov notranji mir, ki v globoki otroški predanosti ni čutil do Mene nič drugega, kakor ljubezen.
 Takšne nežne občutke, kot je predaja v Moje roke in živeti samo za duhovno, človeku ni lahko doseči, celo Mojim privržencem v okoliščinah, katere danes vladajo v svetu, ki je zaradi propadanja sveta in njegovega vpliva na duhovno življenje človeka preveč močan, da bi se ga kdorkoli popol­noma otresel.
 Potemtakem je vaša dolžnost, in tudi dolžnost Mojih se­danjih in bodočih privržencev, da najprej - tako kot Peter - vzbudijo notranje duhovno samozaupanje v Mene v trd­nem prepričanju, da ne Bom nikogar zapustil, kakršenkoli že bo pritisk okoliščin, ki vodijo na druge strani namesto k Meni. 
 To, kar Sem duhovno kot Sin in Oče, kot Modrost in Ljubezen, predstavljata Peter in Janez, kakor Moja učenca. Peter predstavlja preudarnost in opreznost, ki se je mora­te držati v svetu, Janez pa večno prisotno prijaznost srca, ki kljubuje vsemu hinavstvu sveta, kar sta dve vrednoti, ki ustrezata Moji modrosti in Moji ljubezni.
 Torej si tudi vi prizadevajte, da duhovno razumete bese­de, ki sem jih govoril Mojim učencem: "...Bodite previdni kot kače in neškodljivi kot golobi!" Duhovna prispodoba kačje prebrisanosti je posvetna modrost in preprostost mi­roljubnih golobov označuje vrlino, ki ne misli in ne deluje hudobno.
 Tako lahko vidite, kako imajo vse besede, dejanja in ču­deži vašega Jezusa med leti njegovega poučevanja, duhov­ni izvor in duhovni pomen. Če pretehtate notranji pomen dogodkov z duhovnim očesom, se bo gosta tančica nera­zumevanja postopoma dvignila in kjer ste prej prebirali le mistične besede, ki so izgledale brez smisla, postaja sedaj očitna svetla resnica. Kakor postane narava živa knjiga za prerojeno, duhovno napredno osebo, katere prebiranje ne koristi samo materialnemu življenju, temveč podaja tudi opozorila in duhovne namige za iščočo dušo, tako je tudi knjiga, katero Sem vam zapustil, Sveto Pismo, večen izvor, kjer leži skrita najbolj veličastna resnica, katero Sem prihranil tistim, ki so dokončali šolo Petra in so prispeli k lju­bezni Janeza.
 Potemtakem hodite nepoškodovani med trnjem, marlji­vo stremite k svojemu cilju, ki je sestavljen, po koncu vseh skušnjav in borb, iz brezmejne ljubezni, ki bo slikovito v vseh ustvarjenih stvareh in duhovno ob Moji lastni priso­tnosti, bogato nagradila zaupanje in vero, katero ste prika­zali med vašim življenjem.
 Spomnite se Mojega opozorila Petru pred Mojim zajet­jem: "Petelin v tem dnevu ne bo zakikirikal, preden boš trikrat zanikal, da Me poznaš", kar ga je opomnilo na nje­govo šibko človeško naravo, katero je priznal, ko je v čolnu vzkliknil: "Pojdi proč od mene, kajti jaz sem grešen človek, O Gospod!" V vrtu na Gori Oljk se je pokazal močnega, vihtel je meč in bil poln vere in zaupanja, toda kmalu po­tem - toliko o človeški naravi - Me je iz strahu trikrat za­tajil.
 Torej si ne predstavljajte, da ste že izbrani, nezmotljivi! Zaupajte Mi, ne vašo lastno moč; kajti često že zadostuje rahel duhovni sunek vetra, da se zruši celotna zgradba duhovnega samozaupanja in moralne moči, kot hiša iz kart v rokah otroka. Takrat se boste naučili, kakor se je ob Moji prisotnosti Peter, da se ne more nič doseči brez Mene, tem­več z Menoj vse.
 Torej naj se te vrstice, ki so se začele z bogatim ulovom, zaključijo s to pomembno mislijo: Če je vam - kot Simonu - usojeno, da lovite ne ribe, ampak ljudi v Mojo mrežo vere, morate začeti pri sebi in vedno misliti na to, da bodo ple­menita dejanja in ne besede, odrešila vašega bližnjega, vaše brate in sestre v Moje roke.
 Vendar, preden to postane mogoče, morate v vašem srcu imeti modrost Petra in za tem ljubezen Janeza, ter vedno mislite na vašo slabotnost in Mojo moč. Na ta način boste lahko izvrševali Mojo voljo tako glede vas samih, kot tudi drugih, in ne boste nikoli brez Mojega blagoslova.  Amen.

Gottfried Mayerhoffer
Gospodove pridige