Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Prilika o plevelu med pšenico

Matej 13,24-30:  Petindvajseta nedelja po Binkoštih

Podal jim je drugo priliko; rekel je: »Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoji njivi. Medtem ko so ljudje spali,je prišel njegov sovražnik, zasejal ljuljko med pšenico in odšel. Ko je setev zrasla in šla v klasje, se je po­kazala tudi ljuljka. Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli: 'Gospod, ali nisi posejal dobrega seme­na na svoji njivi? Od kod torej ljuljka?' Dejal jim je: 'Sovražen človek je to storil.' Služabniki pa so mu rekli: 'Hočeš torej, da gremo in jo poberemo?' 'Nikakor,' je dejal, 'da morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. Pustite, naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem žanjcem: Zberite ­najprej ljuljko in jo povežite v snope, da jo sežgemo, pšenico pa spravite v mojo žitnico.'«

2. maj 1822

  Prilike v tem poglavju obsegajo celotno zgodovino Mo­jega  nauka in tudi zgodovino Mojega stvarstva od začetka do konca. Zgodovino Mojega nauka zato, ker vam kažejo, na  kako različno zemljo padata Moj nauk in Moje bese­de; in zgodovino  Mojega stvarstva, ker vam jasno razkriva, kako se najvišja duhovna posvečena Božja Beseda dviguje iz stopnje  v stopnjo, ter se izraža v milijonih svetov. In tako, kakor je vtis, ki ga Moja Beseda naredi na milijone ljudi, različen od posameznika do posameznika, tako je tudi razvojni proces vsakega sveta različen od ostalih svetov.
  Te prilike, kakor Sem jih nekoč podal narodu Izraela, so bile vzete iz običajnega življenja, da bi jih poslušalci zlahka razumeli. Toda kljub temu niso dojeli priliki, ki je izbra­na za to nedeljo, kdo izmed njih se lahko primerja z dobro zemljo, kdo predstavlja kamniti svet in kdo obrobje, na ka­terega je padlo nekaj semen.
  Ta prilika kaže, da Nisem hotel spreobračati ljudi z deja­nji in besedami, temveč da dobro seme, ker se je z njim že zmešal svet s svojimi poželenji, raste samo tu in tam na nekaterih mestih, in na splošno ne prinaša sadov, ki bi jih moralo po besedah iz Mojih ust. Tudi razkriva, da se bo na koncu ob žetvi ločilo dobro od slabega in da bo dobro prejelo zasluženo nagrado. Vendar pa bodo trdovratni in zlobni morali preiti dolgo pot materije, dokler ne bodo od­vrgli vse ne čistosti in se bodo lahko pridružili harmoniji, ki prevladuje v Mojem nebeškem duhovnem kraljestvu, ka­kor duhovna melodija.
  Od padca Luciferja, ima v celotnem stvarstvu tisto, kar je dobro in lahko, torej duhovno, svoje nasprotje v tistem, kar je zlobno in težko - v materialnem ali fizičnem.
  Ogromna množica odpadlih duhov, ki so padli z Lucifer­jem in so zvezani v materiji kot njeni nosilci, razvrščajo vse ustvarjene svetove glede na njihovo duhovno vsebino, in zaradi tega so svetovi bolj ali manj iz moralnega in duhovnega stališča, lahki ali težki. To pomeni, da je na vseh ob­lah izraženo veliko načelo najvišjih lastnosti Moje Lastne Notranje Biti, kot največje ljubezni z vsemi lastnostmi, ki od tod izhajajo.
  Edini namen Mojega prihoda na vašo zemljo in pouče­vanje Mojih učencev je bilo razkriti vsem ustvarjenim bit­jem Moje duhovno kraljestvo, njegove zakone in njegove osnovne temelje. Ko Sem učil na vaši zemlji, nisem govoril ničesar novega, temveč vedno enako, kar Sem od začetka stvarjenja vtisnil vsem Mojih duhovom, namreč, kaj bo njihov končni cilj in po čem morajo stremeti. Celo v ma­terijo z njenimi ujetimi duhovi Sem vstavil nagib, da stre­ mi k popolnosti, ter s tem poduhovi zunanje sestavne dele ali elemente materije, dokler se ne bi pozneje, v harmoniji s svojim notranjim, značajem, lahko končno povzdignila k višjim oblikam  ali potencam v razvoju ali evoluciji živ­ljenja, od težkega kamna do človeka, ki se zaveda samega sebe in ki mora takrat zavedajoč se svojega poslanstva ­poduhovljati svojo lastno materialno naravo, dokler ne bi navsezadnje, ko bi njegova zunanja narava postala enaka duhovni v njegovem notranjem človeku, bil pripravljen za sprejem v moje Kraljestvo.
  Prilike o sejanju semen ustrezajo napredovanju skozi te stopnje, kajti posajeno seme, padlo na različne vrste pr­sti, bo prineslo različne sadove, glede na sestavine, ki jih tam najde za svojo rast. Osvobojena človeška narava, to je, človekova, svobodna volja, prinaša ta različna pojmovanja Mojega nauka, ki Sem ga nekoč podal Mojim učencem, in­ kakor ga sedaj ponovno razkrivam samo nekaterim na tej zemlji. Človeštvo  nahajajoč se na sredi med dvema poloma dobrega in zla, mora seveda pokazati različne reakcije glede na način, na katerega bi ali bo lahko doumelo Moj nauk.
  Kakor se razlikujejo brezštevilni svetovi v Mojemu celotnemu stvarstvu, ter na ta način tudi izražajo različne načine doumevanja čiste resnice, tako se tudi ljudje razlikujejo v milijonih odklonov, kjer vsak posameznik predstavlja duhovni svet v samemu sebi. ­
  Tako lahko prepoznate v teh prilikah daleč segajočo pomembnost semena. Beseda "Bodi!", ki Sem jo nekoč izgovoril je danes še vedno učinkovita in bo na koncu združila vse duhove v enem duhovnem kraljestvu, čeprav bodo morali posamezni svetovi in posamezni ljudje premagati daljšo ali krajšo razdaljo, da bi dosegli ta cilj.                                    
  Moja Beseda, ali izraz ljubezni in vseh njenih pojavov, vsebuje vso stvarstvo in Moj celoten nauk. To dokazuje, da Sem podal edino zakone ljubezni, to je, samo dva. Vendar sta ta dva koristna le, če drug drugega dopolnjujeta.
  Ta dva zakona ljubezni sta seme, ki Sem ga fizično sejal v Moje celotno stvarstvo, in duhovno v srca razumskih bitij. Poganjanje semen kvišku, odvisno od večjega ali manjšega vpliva materialnega sveta, bo določevalo napredek k dobremu ali korak nazaj k zlu, k materialnemu.
  V skladu s svobodo človeka in vseh ustvarjenih duhov, mora tudi pognati plevel med dobrim žitom, kakor Sem slikovito povedal v priliki. V tem primeru bodo tisti ljudje, ki ne hodijo po pravi poti, šele na koncu svojega zemeljske­ga romanja spoznali, kako daleč so zašli s prave poti svoje odrešitve. Potem se bo ta boj in napor, za katerega mno­gi verjamejo, da se bo končal z njihovim odhodom iz tega sveta, moral zopet notranje vzeti s seboj na drugi svet pod različnimi okoliščinami in le z nekaj malo pomoči, vendar z velikimi preprekami.
  Kar je telesna smrt za vsakega posameznika, je za člove­štvo na zemlji konec vsega, kar je materialno, vseh posvet­nih skušnjav, ki pa morajo kljub temu preiti pred Mojim Drugim Prihodom, ker bo potem duhovno kraljestvo na vaši zemlji imelo svoj začetek in Moje seme ali Moja Beseda bo vsepovsod prinesla enake sadove.
  Vse Moje priprave v vašem času so naravnane na to, kajti na žalost na vaši zemlji plevel že prevladuje nad dobro pše­nico. Skorajda ni najti nobenih drugih, razen kamnitih in peščenih tal, in osnovno rast predstavljata osat in trnje, ki uničujeta površje vaše zemlje. Moji žanjci so že nekaj časa dejavni, uporabljajoč vsa sredstva, da izkoreninijo hitro ra­stoč plevel, vendar se bodo stvari poslabšale, ker je človek v svoji svobodi razvil skoraj kamnito srce, kjer kot na trdem kamnu, rahel dotik ne pusti nobene sledi, in na njegovi po­vršini gre vse mimo, ne da bi na njej pustilo vtis.
  Prepričajte se se, da ne bo nobeden plevel zlih poželenj, ­pod okriljem posvetnih vplivov, pognal v vaših srcih! Ka­kor Sem nekoč dejal Mojim učencem, govorim tudi vam: "Kdor ima ušesa, naj sliši, kdor ima oči, naj vidi!" Na ža­lost jih je še vedno veliko, ki imajo ušesa, vendar ne slišijo duhovnega vetra, ki veje preko celotnega, stvarstva, in ki imajo ušesa in ne dojemajo žarka svetlobe iz Mojega večne­ga duhovnega kraljestva, ki je začel postopoma osvetljevati vse kotičke vaše temne zemlje tako, da ob Mojem prihodu Kralja Svetlobe, ne bo več nobene sence ali teme.
  Še vedno obstajajo mnogi, ki, prizadevajoč si samo za posvetne užitke in vrednote nočejo priznati duhovnega sveta, višjega duhovnega načela ali Boga kot stvarnika. Podobni so osatu in trnju. Izogibajte se jih! Spreglejte njihove bodi­ce, ki naj povzročijo, da se približate takšnim namišljenim filozofom in učenjakom samo z opreznostjo. Vrženi bodo v ogenj, kot je zapisano; v ogenj stiske in trpljenja. Samo, ko bodo po dolgem boju očiščeni, bodo lahko bili deležni du­hovnega kraljestva, katerega so prej tako zvesto zanikali.
  Njim so namenjena dogajanja v naravi in epidemije, ki jih bodo pograbile proč v velikem številu. Drugi bodo opomnjeni o obstoju še drugega sveta, poleg naravno materialnega,   z izgubo ljubljenih oseb. Njihovo prebujenje bo ža­lostno - kljub temu pa jih moram prebuditi ker ne želim izgubiti niti atoma, še toliko manj pa človeško dušo, katero Sem nekoč ustvaril notranje in zunanje po Moji podobi.
  Tudi  vi se učite, da poslušate z duhovnim ušesom kaj vam govorim, kaj vam govorijo dogodki v svetu in kaj vam celotna narava kliče: 'Bog obstaja in On je Bog ljubezni!'
  On žanje Svoje seme ne glede na prst, na glavnih cestah ali kamnitih tleh, ali med trnjem in osatom. Ker je človek svoboden, seme lahko deluje v skladu s posameznikovo naravo; toda na koncu bo cilj, katerega Sem kakor Žanjec imel v mislih, dosežen. Ne glede na različno vrsto zemlje, bo na koncu žetev bogata; večno je zagotovljen Moj uspeh. Moja beseda, ki je prešla preko vseh stopenj, z nogami poteptana od nekaterih in radostno pozdravljana od drugih, mora vseeno obroditi nek rezultat. Kajti Moja Beseda - Seme - je Božja Beseda in posledično lahko in mora izboljšati in poduhoviti zemljo na katero pade, če ne na tem svetu pa zagotovo v onostranstvu.
  Cilj in namen tega Mojega sporočila je samo skrajšanje poti za človeštvo in pospeševanje njegovega razvoja  Od tod izhaja ponavljajoče opozorilo v tem poglavju: "Kdor ima ušesa, naj sliši!"
  Razumite in dojemite to dobro in delujte v skladu s tem in v sebi boste odkrili, ali je seme padlo na dobra ali kamnita tla! Amen.

Gottfried Mayerhoffer
Gospodove pridige