Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Poslednji dnevi
Sedemindvajseta nedelja po Binkoštih

Matej 24,15-28:  

»Ko boste torej na svetem kraju videli stati gnusobo opustošenja, o kateri govori prerok Daniel - kdor bere, naj razume -, takrat naj bežijo v hribe tisti, ki so v Judeji. Kdor je na strehi, naj ne hodi dol, da bi vzel stvari iz svoje hiše, in kdor je na polju, naj se ne vrača, da bi vzel svoj plašč. Gorje pa nosečim in doječim v tistih dneh! Molite, da vam ne bi bilo treba bežati pozimi ali na soboto. Takrat bo namreč velika stiska, kakršne ni bilo od začetka sveta do zdaj in je tudi več ne bo. In če tisti dnevi ne bi bili skrajšani, ne bi bilo rešeno nobeno meso; toda zaradi izvoljenih bodo ti dnevi skrajšani. Če vam tedaj kdo poreče: ´Glejte, tukaj je Kristus´ ali  ´Tam je´, ne verjemite. Vstali bodo namreč lažni kristusi in lažni preroki in bodo delali velika znamenja in čudeže, tako da bi zave­dli celo izvoljene, če bo mogoče. Glejte, vnaprej sem vam povedal. Če vam torej porečejo: ´V puščavi je´, ne hodite tja; ali ´V hiši je´, ne verjemite. Kakor na­mreč pride blisk od vzhoda in posveti do zahoda, tako bo tudi s prihodom Sina človekovega. Kjer je truplo, tam se bodo zbrali jastrebi.« 

4. maj 1872

 To je zadnji Evangelij, ki vam ga Bom razložil. Ukvarja se z zadnjimi dnevi judaizma, ter tudi s končnim stanjem človeštva in celo z zadnjimi dogodki konca vidnega sveta, ki bo preoblikovan in povišan na višje stopnje, začel nov krog.
 Nekoč Sem Mojim učencem napovedal uničenje templja v Jeruzalemu, prvo dejanje konca Judov kot naroda. Ti so nato kot narod izgubili svoj pomen in niso bili več vredni, da živijo skupaj v lastni deželi na tej zemlji, potem ko so se potrudili, da so uničili največje kraljestvo, ki je kdajkoli obstajalo, Moje večno Duhovno Kraljestvo. Od samega za­četka so bili izbrani z njihovo vero in njihovimi preroki, da postanejo narod, sredi katerega se lahko spustim na zem­ljo, vendar so se potem izkazali za popolnoma neprimerne, da bi sprejeli in razširjali Moj nauk.
 Luč resnice je bila prenešena samo Mojim učencem in ne­kaj izbranim iz tega naroda. Vsi ostali so jo zavračali in so imeli rajši temo in so se držali mrtvih črk, značilnost, ka­tere se niso znebili vse do danšnjih dni, čeprav so prisiljeni, da živijo raztroseni med vsemi ostalimi narodi.
 Zgodovina vam jasno govori, kako se je vse, kar Sem na­povedal, po Mojem vnebohodu v Moje Kraljestvo uresniči­lo. Tako je bilo s koncem templja, ki je bil duhovno uničen že davno tega, z zgodovino ljudi, katere Sem izbral izmed mnogih, da bi bili nosilci in pospeševalci Moje večne res­nice.
 Mojim učencem Sem tudi napovedal, kako bosta sčaso­ma Moja religija in Moj nauk postala močna v njuni borbi z judaizmom, ter bosta v njunem napredovanju vedno bolj koristila njunim privržencem, medtem ko bo judaizem s svojim čaščenjem, namesto napredoval, nazadoval in nje­govi privrženci danes še vedno pričakujejo Mesijo z enaki­mi posvetnimi predstavami, kakor so to počeli pred skoraj dva tisoč leti. Že takrat Sem se prizadeval, da bi razsvetlil njihova napačna pojmovanja, vendar je bila njihova trdo­vratnost Moj največji nasprotnik.
 Vse v Mojem stvarstvu nenehno napreduje. Vse se spre­minja in se v tej spremembi izpopolnjuje. Samo Judje niso hoteli nobenih novosti ali spremembe in tako lahko krivijo le sami sebe za svojo usodo - zaničevani s strani vseh naro­dov -, ker služijo samo tistemu, kar je najbolj manjvredna stvar na zemlji, mamonu. Na ta način tisti, ki stremi po materialnih, namesto po duhovnih vrednotah, kaznuje sa­mega sebe, kajti Moje Kraljestvo, celo če izgleda, kot da je v svoji vidni obliki materialno, je samo duh in ne materija.
 Kakor se je godilo Judom v času, ko je bil Jeruzalem unič­en, se bo znova zgodilo ob koncu današnjega človeštva. Po­novno bodo prisotne grozote vojne in opustošenje, samo v drugačni obliki. In tako kot je takrat tista peščica, ki je ver­jela v Mene, doživela boljšo usodo ali če je bilo težko, so to lažje prenašali zahvaljujoč njihovi trdni veri v Mene, tako bo tudi v času pred Mojim Drugim Prihodom. Tudi takrat bosta vera in zaupanje na zemlji izginila, ker bo človeštvo, ali vsaj velika večina ljudi, dajala prednost svetu in njego­vim užitkom, kar se lahko dandanes vsepovsod opazi.
 Torej se mora očiščenje duhovnega področja duše zgoditi v skladu s tem, kar Sem rekel o figovemu drevesu v Evan­geliju. Ko začne poganjati liste in se začno v njem pretakati sokovi, je čas pred poletjem, čas pred razvojem in oplodit­vijo, kar se duhovno lahko primerja s časom preizkušnje in ločitve, ko mora človek zagovarjati duhovne dobrine, ki so mu zaupane.
 Naravni dogodki, nesreče in bolezni pred tem časom, so zadnji napori, da se reši, kar se da rešiti, da se ne bi vsi za­dušili v blatu sebičnosti. Ošabno človeško srce se lahko na­redi voljno samo z nesrečo in udarci usode.
 Tako kot resničnost, se mora tudi resnica predstaviti v goli obliki, brez olepšav iluzij. Edino to ima lahko zdravil­ni učinek. In ko se materijalni svet predstavlja nezakrit v svoji prehodni in varljivi naravi, ko zasmehujoče zavrača človeka, prezirljivo obrne hrbet Njemu, ki ga želi negovati, samo takrat - običajno prepozno - lahko duhovno začne učinkovati na njegov vpliv; edino takrat so prebujene bolj­še misli in čistejša čustva. Na ta način moram Jaz kakor ljubeči Oče, voditi človeka k spoznanju resnične vrednosti stvari, da bi lahko našel Njega, ki je večen mir.
 Razumljivo je, da se bo tem nenehno naraščajočim na­porom nasprotovalo z vsemi razpoložljivimi sredstvi, da bodo morali verujoči mirno prenašati posmeh, maščevanje in preganjanje, da si bodo tako lažni, kakor pravi preroki, prizadevali poučevati ljudi in ti bodo na koncu popolnoma zmedeni. Kot ob vesoljnem potopu, bodo tudi sedaj Moja svarila jalova, in samo nekaj jih bo popravilo svoje poti. Vendar, ko se bodo ti dogodki zgodili, bo večina ljudi du­hovno rešena, in takrat se Mi bodo zahvaljevali, da Sem jih rešil s takšnimi ostrimi ukrepi splošnega uničenja.
 Ko bodo vsi ti nesrečni dogodki doleteli človeštvo, kakor se je nekoč godilo Judom z uničenjem templja in Jeruzale­ma, - čigava bo krivda? Ali Sem Bog maščevanja, ki hlepi po krvi in bedi tolikih tisočev? Ali niso odgovorni tisti, ki želijo izkriviti vse v svojo lastno korist in ki bi želeli - če bi to bilo mogoče - na glavo postaviti celo velike zakone tako materialnega, kakor tudi duhovnega sveta?
 Zapisal Sem to tukaj, da bi to cel svet vedel! Kakor Sem nekoč napovedal propad judovskega naroda, kar se je že zgodilo, imate tukaj v 53 pridigah dovolj svaril in napovedi, kjer Sem vam jasno podal, kaj se bo zgodilo, in kako in kdaj bo do tega prišlo, z namenom, da bi povedel Moje grešne otroke na pravo pot. Že v tistem času Sem povedal Mojim učencem: "Evangelij o Božjem Kraljestvu se bo pridigal po celem svetu!" - in to delo vam dajem kot znak Moje ljubez­ni in milosti:
 Čas ogabnosti in opustošenja je potrebno razumeti prej v duhovnem kakor pa v materijalnem smislu, kajti kar je rečeno v Evangeliju, kot na primer: "Kdor je na strehi naj ne pride dol!" in tako naprej, pomeni: Pustite vse, kar je posvetno in se držite tega, kar je neminljivo, duhovno! Tu boste našli sidro, ki bo lahko varno držalo ladjo vašega živ­ljenja v nevihtah materialne nesreče in duhovne bede! Brez tega sidra ne boste našli nobenega počitka, nobenega miru!
 Potemtakem se zberite okoli Mene in se čvrsto držite Mene in Mojega nauka! Kajti pisano je: "Nebo in zemlja bo­sta prešla!" Da, nebo in zemlja bosta prešla; raztopila se bo­sta v druge sestavne dele iz katerih bodo nastale drugačne oblike in drugačni svetovi. Celotno stvarstvo bo šlo skozi enak proces, kakor judovski narod, ki je bil s svojimi običaji in svojo religijo, osnova Mojemu nauku.
 Položil Sem Moj Duh v vse v stvarstvu, tudi celo v naj­manjši atom, da bi omogočil materiji, da se razvije v nekaj večjega in višjega. Tako je bil judovski narod najbolj ustrez­na prvina, sredi katerega Sem lahko sestopil na zemljo in - kot v celotnem vidnem stvarstvu - dokončal Mojo veliko duhovno nalogo. Vendar tako, kot je judovski narod po svo­jem poslanstvu prenehal biti narod in kot bo človeštvo, po svojem očiščenju, prenehalo biti nosilec vseh sebičnih že­lja, ker mora biti položena pot za nekaj boljšega, bo celotno stvarstvo, ki je še vedno osnova Moje ljubezni za vsa ustvar­jena bitja, tudi nekega dne moralo prenehati biti odraz Mojih Božanskih misli.
 Ko bodo ustvarjena bitja dozorela do stopnje poduhov­ljenja, kjer bo celo najfinejša materija izgledala gosta, bo potem ta svet, tako bogat v čudesih in lepoti, preveč gost, da bi lahko nosil čisto duhovno in se bo moral razkrojiti. Celotno stvarstvo se bo moralo prilagoditi tistim, ki v njem prebivajo. Takrat se bo Sin človekov pojavil v veličastju - kot Sem nekoč navedel - ker bodo tudi ustvarjena bitja dosegla takšno duhovno stanje, ki jim bo omogočalo, da bodo lah­ko prenesla takšen sijaj in veličastje: Takrat bodo najvišji duhovi in angeli zbirali izbrane iz vseh štirih vetrov in od enega konca vesolja do drugega. To se bo zgodilo ponavljajoče, vsakokrat na višji stopnji, ki bo zajemala večjo blaženost. Jaz se lahko razkrijem Mo­jim duhovom samo do točke, ki je njim razumljiva. Vendar, ker Sem neskončen, so tudi predstave o Meni neskončne, in Moje Kraljestvo ne bi bilo neskončno, če ne bi bilo mogoče nenehno zviševanje duhovnih potenc.
 Vse to Sem napovedal Mojim učencem s prilikami, ne samo, da bi oni to vedeli, temveč da zagotovim, da Moje besede niso prehodne in da bodo ostale resnične za večno. Nikar ne mislite, da Sem prišel na ta svet samo zaradi vas in trpel samo zavoljo te majhne zemlje in njenih prebivalcev. Moja dela so dela neskončnosti! Tudi Sveto Pismo, ki delo­ma vsebuje Moje besede, katere Sem govoril med Mojimi leti na zemlji, ni namenjeno samo vam, temveč pripada vse­mu stvarstvu.
 Celo če milijoni svetov še ne vedo nič o Mojemu obstoju, bo prišel čas, ko jih bodo te Božje besede dosegle in jih bodo razumeli glede na njihovo duhovno stopnjo. Takrat bodo tisti, ki so potolnoma prerojeni v duhu, odstranili trdo lu­pino črk in dobesednega tolmačenja, in čist in poglobljen pomen Božjih besed, besed ljubečega Očeta, bo govoril ce­lotnemu stvarstvu jasno razumljivo: "Vsi ljubite, o ljubite, drug drugega!" Kajti svet Sem ustvaril iz ljubezni in iz lju­bezni Sem izvedel največje dejanje ponižnosti na vaši zem­lji; iz ljubezni očiščujem človeštvo s stisko in trpljenjem, da bodo Moje besede, ki Sem jih nekoč govoril in so sedaj raz­jasnjene v tem Evangeliju, ostale resnične za večno. Njihov edini namen je, da naredijo Moje otroke takšne, kakršni so mnogi samo po imenu.
 Tako, kakor je stanje po nevihti, bo tudi po gnusnem opu­stošenju, in sonce milosti bo ponovno zasijalo za vse v pol­nem sijaju. Ko bo duhovno ozračje očiščeno vseh strupov, bo vse pripravljeno za novo dejavno življenje, podobno kot osvežena zemlja po nevihti. Amen.

Gottfried Mayerhoffer
Gospodove pridige