Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Miselni svet
25. novembra 1872   Skrivnosti življenja 

  Povedal sem vam že mnogo stvari o Mojem stvarstvu, dovolil sem vam mnoge vpoglede v najgloblje skrivnosti Mojega duhovnega zna­čaja,  pojasnil sem vam vzajemno učinkovanje med duhom in materijo ter vam obrazložil pomembnost in nujnost tako velikih središčnih sonc,  kakor tudi najmanjše infuzorije. Dokazal sem vam povezanost vsega,  kako izhajajoč iz Mene oblikuje verigo do zadnjega nedeljivega ato­ma. Vendar še vedno manjka razlaga vsega tega, namreč tako temeljni kamen, kakor tudi vogelni kamen Mojega stvarstva, Mojega Jaza in vas samih. Ta vogelni kamen ali prvo gibalo vsega obstoječega,  je ved­no bil in bo Pravzrok vsega , je misel,  iz katere izhajajo vse ostale niti. Ta misel, in celotni svet misli kot izključno duhovnih dejavnikov,  bo sedaj prikazan pred vašimi očmi kakor veličastna panorama, kjer lahko pridobite strogo duhovni pregled nad celotnim stvarstvom, nad vsem, kar je bilo in kar še bo.
  Kajti brez misli ne bi nastalo ali bilo ustvarjeno nobeno duhovno kra­ljestvo in tudi materialni svet ne. Prav zares, če bi vam želel predstaviti Svoje bistvo v duhovnem smislu, bi moral to storiti v povezavi z idejo neskončnosti. Kajti samo ta misel v celoti označuje Moj Jaz,  ki je neskončen glede na čas, prostor in moč!
  Če si želite zamisliti pradavne čase,  ko na nebesnem svodu ni sijala še nobena zvezda,  ko ni še nobeno sonce krožilo okoli drugega, ko še celo duhovni svet ni bil ustvarjen, je bil prav to tisti čas, ko je bivala, sijala in obstajala edinole Moja misel, edino Jaz Sam!
  Okoli Mene je bilo vse temno, mrtvo in nepremično; edino Jaz sem bil živ. Kot živa, večna Misel, sem edino Jaz svetil v celotnem stvarstvu, ali bolje rečeno, edino Jaz sem se zavedal obstoja ter biti,  in edinole v njej je bila prisotna prav ta misel - življenje, in življenje - svetloba, kot povzročitelj življenja.
  Vidite, tam je svet obstajal samo iz enega Bitja, Ene Misli v neskonč­nem etru z vsemi njegovimi spečimi elementi, ki so se odražali v njegovem  prebivajočem središču - v Mojem Jazu - oživljeni in obstoječi.
  Tam sem edinole Jaz vedel: JAZ SEM, JAZ ŽIVIM.  In če želite vsaj v najmanjši meri razumeti to stanje,  ga primerjajte s svojim, kjer tudi vi stojite prav sredi Mojega stvarstva z zavestjo,  da ste zaključena celota in kjer se vsak zaveda, kaj naj bi pomenilo: Jaz sem, jaz živim.
  Pravite: »Jaz sem«, pa vendar se na tisoče in tisoče procesov odvija v vas,  ne da bi se tega zavedali. Kličete: »Jaz sem!«, in duhovno oblačilo vaše duše, ki se razteza vse do zadnjega kapilarnega živčnega končiča vaše kože, zaobjema vaš celotni jaz, ne da bi se zavedali raztezanja ali zaobjemanja človeškega telesa.
  Takšen je in je nekoč bil tudi Moj Jaz. Živel sem, Moje celotno bitje je zaobjemalo neskončni eter, in potrebna je bila samo spodbuda iz notra­njosti, da bi pričela ta zelo obširna, brezkončna prava stran Mojega Jaza s poživljajočo dejavnostjo!
  Tako je bila misel predhodnica ustvarjanja, misel je bila tista, ki je najprej ustvarila Duhovno, in nato Duhovno v materiji.
  Brez misli ni nič izšlo iz središča Mojega Jaza. Torej je bil miselni svet tisti, ki je dal najprej živo izražen v vseh podrobnostih, Mojim, iz­ven Mene postavljenim duhovom in Mojemu materialnemu svetu spod­budo, da je prišel v bivanje, obstoj in se sam ohranja in izpopolnjuje.
  In tako morate tudi na sploh dojemati miselni svet, kot nek duhoven, abstrakten svet, kjer so prav misli prvi spodbujevalci, predelovalci in ohranjevalci vsega, kar se vidno in nevidno imenuje duhovni in mate­rialni svet!
  Moja prva misel pri stvarjenju sveta in ob želji, da vidim Svojo zavest odražajočo v zavesti duhov in živih bitij, kjer pa je vedno ostajalo razmerje kot med svetlobo in njenim odsevom, je bila »Bodi!«; in z njo je vsemu, izhajajoč iz Moje notrine vse do zadnjega atoma, bilo dano življenje. Zbliževanje ali asimilacija isto mislečega se je pričela tako duhovno kot materialno. In kakor delovanje vašega telesa vpliva celo na najmanjša tkiva, tako je bilo tudi pri Meni: Iz ene misli »bodi«, se je razvilo na milijone in milijone posledic, kot rezultat vzroka in učinka. Povsod je bila misel spodbujevalno načelo, njegova nadaljnja dode­lava pa nadaljnji uspeh. Na ta način sta navsezadnje iz misli, ki sem jo mislil kot neskončen Bog in Stvarnik, nastala velika duhovna družina in veliki materialni svet, ki sta večna, kot sem JAZ SAM: Prav tako Moje stvariteljske misli, njihova pot od nastanka, izoblikovanja sebe in izpo­polnjevanja, a prav tako večna ali neskončna, vedno napredujejo in se nenehoma razvijajo ter razvijajo, dopolnjujejo in izpeljujejo eno misel iz druge.
  Moram vam vse to vnaprej povedati, da bi dobili vsaj približno pred­stavo o misli, njenem duhovnem področju in pomembnosti. Kajti sama iz sebe oblikujoča se misel lahko nazadnje ustvari svet poln misli tako, da je na koncu vse, kar obstaja, iluzija, ali le vidna ovojnica ne­vidnega duhovnega sveta misli.
  Vse to sem vam moral povedati vnaprej, kajti običajno hitro zaključite z obravnavanjem pojma neke besede, in se vam ne zdi vredno truda, da bi skrbno prodrli v njeno globlje, duhovno jedro. Pogosto tako ne­premišljeno govorite o razmišljanju in misli, da je presenetljivo, kako lahko imate kot razumska ali inteligentna bitja, kot potomci duhovnega Bitja kot sem Jaz, takšne površne predstave o tem, kar prav vas pri­kazuje kot prebivalce dveh svetov - neskončnega duhovnega in večno samoobnavljajočega materialnega sveta!
  Potem, ko sem vam Jaz sedaj dokazal, da  je misel najvažnejše vsega ustvarjenega in sem vam razložil tudi kakšen je nadaljnji razvojni de­javnik, ki potem, ko se je sam izoblikoval, duhovno vpliva na materijo, ki ga obdaja. Sedaj se vrnimo iz našega duhovnega področja stvarstva k bolj ožjim področjem, ki so vam bližja in razumljivejša, ker se deloma nanašajo na vaša lastna življenja in deloma celo v celoti sestavljajo vaše duhovno in materialno življenje, ga oblikujejo, ohranjajo in izpopol­njujejo!
  Na tej točki poudarjam, da, kakor se je veliki prostor ustvarjenih sve­tov izoblikoval in razvil zaradi oživljajoče misli, tako se vaše zemeljsko materialno oblačilo ali zunanji izraz v vašem dušnem človeku, oblikuje in razvija v skladu s svojskostmi v njem prebivajočega miselnega sveta, ki nato vtisne svoj pečat tako zunanji strani, kakor tudi Duhovnemu v notranjosti.
  Tako boste videli, da je ta veliki miselni svet pravzaprav le edini resnični duhovni svet, po katerem bo nekega dne vse sojeno in klasi­ficirano. Kajti v Meni je bila misel prvi stimulativni element, in tako je tudi v vsakem živem bitju tisti dejavnik, ki bo nekega dne odmerjena vtisnil njihovo polno ali nominalno vrednost iz nje izhajajočim delo­vanjem in dejanjem.
  Ko sem v prostrane prostore z »Bodi!« zaklical prvo misel o nastan­ku, se je vse pričelo oblikovati glede na Moje Bitje, in ker Jaz, kot Bog neskončen in kot Bitje zgolj ljubezen združena z neskončno daljnovid­nostjo, lahko ustvarim edino Duhovno, ali materialno, ki je podobno Meni, so bili tudi svetovi in celo duhovi ustvarjeni tako, da so lahko ustrezali Stvarniku ljubezni in modrosti Samemu. Vsi so bili popolni, brez napak, urejeni po Božjem zakonu, da se sami vzdržujejo in izpo­polnjujejo ter tako ustrezajo Mojemu velikemu namenu kot Stvarniku.
  Kar sem v tistem času naredil, in način, kako Moja dela ustrezajo Mojemu Jazu kot Stvarniku in večnemu Bitju ljubezni, velja tudi za vas, kot duhovna bitja: Vaša zunanja podoba je zvest odraz vaše najglob­lje notranjosti. Vendar v vašem primeru ne morete prebrati iz vsakega obraza tistega, kar je v hieroglifnih črkah nanj pogosto zapisala duša. Samo včasih oko, kot zrcalo duše, kot ga najbrž imenujete, izda, kaj sije iz notranjosti, pa naj vam bo to všeč ali ne!
  Tista znanost, ki jo je nekoč skušal osnovati navdušen branilec resni­ce in ljubezni (J:C: Lavater, župnik in pisatelj, Zurich),  fiziognomija, se za dobrobit človeštva sploh ni nadalje upoštevala, sicer bi svet bil popolnoma drugačen, če bi vsak lahko na  drugem razbral, kakšnega duha otrok je.
  Objasnil vam bom tudi, kako se to dogaja, da boste lahko videli, kako podobno je vse v celotnem stvarstvu in da trajni zakon, ki velja tako v velikem, velja tudi v malem!
  Kot sem vam Jaz pravkar povedal, zavest: živim, izpolnjuje celotno človeško dušo in skupaj z njo zemeljsko - telesno zunanjost, v enaki meri, kot izpolnjuje Moj celotni veliki vesoljni svet z Mojim Božanskim za­vedanjem življenja in je tamkaj natančen odsev le - tega.
  Vse v Mojem stvarstvu se oblikuje skladno z Mojimi Božjimi zakoni in lahko porodi edino Božansko, vzvišeno in čudovito, ker se vsi ustvar­jeni deli vse od centra, Mojega Jaza, razširjajo do zadnjih prostorov,  kjer se lahko sveti le še en svet. Vsepovsod stremijo k istim načelom in vse ustvarjeno je v najrazličnejših podobah stvaritev odsev in izraz Mojega Jaza. Miselni svet v vas deluje na enak način, torej brez vaše volje, bolj ali manj izoblikuje različne organe, ki so potrebni za izvedbo misli. To izvedbo izvrši z razvitim mehaničnim procesom, s čimer koža ali druga povrhnjica različnih organov, navzven zvesto odseva in odraža tisto, kar so v notranjem psihičnem človeku najljubše misli človeka.
  Z mislimi, ali z miselnim svetom, se mehanski življenjski postopek pospeši, upočasni ali celo uniči. Odvisno od spodbujevalnega učinka misli na živce, slednji vplivajo na organe, ki jim služijo kot prevodniki. Tako celo zdravje, bolezen ali sama smrt sprva niso neposredne po­sledice motnje funkcij v človeškem telesu, temveč je vzročni dejavnik zdravega ali bolnega telesa, oblikovalec lepe ali grde zunanjosti, lahka nevidna misel, ki vznemirja živce in pospešuje proces izločanja ali me­tabolizma. Ker večina strasti ali poželenj kot rezultat misli, ki so gojene z ljubeznijo, pusti svoje posledice na človeški zunanjosti, so lepe ali grde obrazne oblike odsevi notranjega življenja duše.
  Lahko vidite, kakšne radosti, kakšne tegobe le-teh izvirajo za člove­ka iz takšne neopazne, vendar nenehne dejavnosti notranjega dušinega življenja; nasprotno pa, kako motene življenjske funkcije povratno de­lujejo na duha in ga celo zameglijo, tako da človek ocenjuje svet, sploš­ni položaj in sebe na popolnoma drugačen način, kakor bi ga moral, kar ima za posledico bolezen, trpljenje, okornost ali celo prezgodnjo smrt!
  Vse to izvira iz miselnega sveta, ki v svojem delovanju na telo, kjer tudi telo vzajemno deluje na duha, vpliva na človeka, da oblikuje dru­gačne zaključke, izvede drugačna dejanja. Ker je vse duhovno pove­zano, ta miselni svet vpliva tudi na druge ljudi, družino in narode, kjer imajo duhovne posledice veliko bolj daljnosežne učinke, posebno še, ko ljudje na oblasti, duhovno bolni, prinašajo bedo in trpljenje celim narodom, ki se ne zavedajo, zakaj je temu tako in jim tudi nikdar ne bo prišlo na misel, da najljubša zamisel nekega vladarja spodkopava njegovo zdravje in ga sili k napačnim zaključkom ter s tem širi neiz­recno bedo. Takrat ponavadi krivijo Mene, ki nimam nič s tem, razen da moram v dobro uporabiti zlo,  ki so ga povzročili duhovno in telesno bolni ljudje.
  Ko na takšen način opazujete celotni nevidni miselni svet, kakšno va­lovanje sem in tja, kakšna obilica misli k dobremu in zlu, se, izhajajoč iz posameznika, pogosto razširi na tisoče ali milijone drugih, tako kot v mirno vodo vržen kamen okoli sebe povzroči kroge in kroge, dokler to gibanje ne prekine mirnost vode na oddaljenih mestih, kjer manjši prebivalci teh oddaljenih obal niso zmožni dojeti ali domnevati, da je vzrok uničenja njihovih domov in smrt njihovih otrok kamen, ki je po­gostokrat razposajeno zalučan daleč proč od njih.
  Tako morje misli večno valovi in preplavlja. V vseh živih bitjih misli vrejo in se vzdigujejo kot majhni mehurčki iz mirne vode. Vse mis­li, čuti, si prizadeva izboljšati svoje razmere, svoje življenje, vse gradi, uničuje, poskuša, se trudi iz znanega razvozlati neznano. Potemtakem je ta veliki miselni svet pravzaprav glavni dejavnik Mojega stvar­stva. Kajti ta svet je, podobno kot Moj, neomejen, večen in, če okoliščine dovoljujejo, neskončen!

  Torej si močno prizadevajte, da obdržite duhovni miselni svet na vajetih, ter se trudite misliti le tako, kot se spodobi za Moje otroke. Kajti misel je tvorec vaše zunanjosti v tem življenju in vašega pečata v onostranstvu. Tja boste prispeli z rezultatom, ki so ga na vaši zemlji, za­pustile misli. Tukaj je to prikrito vam in drugim; ne pa tam. Zunanjost je podrejena notranjosti, zunanji odraz je odsev notranjosti. Tamkaj ni nikakršnega pretvarjanja, niti ni skrivnosti pred drugimi; vsakdo bere misli v drugem in glede na to, moralno vrednost ali nevrednost posa­meznika.
  Ta miselni svet je kot duhovni nosilec materije tako močan prav zato, ker neutrudljivo ustvarja, gradi, uničuje, spreminja in preoblikuje. Tako ni pomemben izoliran sam zase, temveč je najpomembnejši gledan kot celota, kajti v odvisnosti od okoliščin, iz lahne dvigajoče se in znova razblinjajoče se misli sledi dejanje, katerega posledice niso več v rokah mislecev kot posameznikov, temveč pripadajo celotnemu duhovnemu in materialnemu svetu.
  Človek si ne more predstavljati neskončnosti bolje, kakor da si jo predstavlja s pojmom miselnega sveta. Kajti vse znane hitrosti, razda­lje in prostor v času izginejo v primerjavi s hitrostjo misli, z njihovo mogočnostjo in učinkovitostjo, še posebno, če ji je prva podeljena in jo druga podpira.
  Tako se tudi vi, Moji otroci, dobro pazite, da boste po velikem kralje­stvu miselnega sveta hodili kot ljudje, ki so Me vredni. Kadarkoli vas prevzame prepovedana misel,  jo zatrite ali pa jo pozorno nadzorujte. Kajti samo kratek korak je med mislijo in dejanjem, posledice tega pa težijo vas kot tvorca misli!
  Ne laskajte samim sebi s predstavo, da »so to bile le misli in je še daleč do njihovega udejanjenja!« To sploh ni res, s tem namreč zavajate edino sami sebe. Kajti kakor sem pravkar dejal, če pride do priložnosti, se misel udejani in tega, čeprav se obžaluje, ni mogoče izbrisati. To stoji kot dejstvo, kot spominski steber na vaši življenjski poti, katere se lahko veselite ali pa se je sramujete!
  Nisem vam zaman dal to besedo. Vse ima svoj Zakaj in tudi osnova tega je veliki »Zakaj«, ker Jaz še predobro vem, kako zlahka jemljete misli in kako imate prav tisto, kar je pravzaprav najmočnejše, za najšib­kejše. Kajti misel je duhovna moč in s takšnimi silami se ni za igrati!
  Moram vas poučiti ter s tem narediti tehtnico vaše vesti še bolj občut­ljivo, kajti vi večno pripadate Mojemu duhovnemu kraljestvu in samo kratek čas materialnemu.

  Naučite se neodvisno misliti! Naučite se dosledno misliti! Na­učite se krepostno misliti! Morate postati vešči teh treh načinov raz­mišljanja,  potem boste lažje razkrili prihodnost, lažje ocenjevali seda­njost in lažje gradili svoj duhovni jaz ter se lahko dobro pripravili na drugo življenje.
  Trudite se, da v svetovnem valovanju morja misli milijonov bitij ni­kdar ne bi izpustili krmila svojega duhovnega človeka; misel vas blago­slavlja ali obsoja. To je vaša notranja vrednost, ki je edina veljavna sedaj in za večno.
  Kaj vam pomaga, če vas ljudje obožujejo, ko pa morate sami sebi očitati vašo šibkost in vašo omahljivost. Nekega dne boste morali po­milovati oboževalce zaradi njihove zablode,  kakor tudi vaš lastni jaz.
  Miselni svet, kot vpisna knjiga vašega jaza, je vaš vademecum (vo­ditelj), ki vas spremlja, je vaš spremljevalec tukaj in vaš potni list za večnost, kjer bodo vtisnjena vsa vaša raznolika znamenja, ki bodo od­ločilna za vašo nadaljnjo usposobljenost.
  Izogibajte se tako praznih strani v vaši knjigi življenja, ki so simboli zapravljenega časa, kakor tudi misli zapisanih na teh straneh, ki vam bodo, če bi se o njih prepričal tujec, dale občutek sramu pred samim seboj.
  Misleči človek je vaša živa fotografija, naslikana z lučjo duha. Pri­zadevajte si, da bo uspešna ter vam bo pokazala, kakšni morate biti, če želite biti nekoč imenovani za »Moje otroke«.
  Pri fotografiranju osebe materialna sončna svetloba ne prizanaša po­manjkljivostim, temveč vse neizprosno odslika na papir, ki je dovzeten za to svetlobo. Na podoben način Moja duhovna svetloba resnice kaže človeku, ki je prišel v onostranstvo, človeško podobo, kakršno je med njegovim zemeljskim življenjem zgradil njegov notranji miselni člo­vek. Blagor tistemu, ki uspešno opravi ta miselni izpit in predstavlja, z izjemo nekaj madežev zaradi nenamerno povzročenih napak, podobo, ustrezajočo lepotnim, ljubezenskim in modrostnim pravilom, ki sem jih Jaz kot prvo misel položil v celotni svet in v vsa bitja!
  Toliko o tej misli. Spoznajte Moje besede in o njih razmislite! Čas, vse-požirajoči čas, vam krade minuto za minuto. Življenje mineva kot sanje in na vas čaka prebujenje v večni svetlobi Mojega duhovnega sve­ta, kjer misli, nemerljive stvari za to življenje, težko padejo na tehtnico moralne vrednote. Ker tamkaj duhovi tehtajo to, kar je duhovno, in vsa­komur na novo določijo njegovo duhovno smer!
  In tako naj vam bo dana ta beseda, da bi vam pokazala most, ki vodi proč od materije. Dana vam je že tukaj z namenom, da bi lahko prido­bili državljanske pravice sveta, ki ste ga nekoč naseljevali in v katerega se morate ponovno vrniti! Nekoč ste bili tam, kot Božanski poganjki Moje stvaritvene zamisli, in se boste kmalu zopet vrnili tja kot očiščeni duhovni ljudje, vedno bolj približujoči se Meni in Mojim duhovom! Amen.

Gottfried Mayerhofer