Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

O Gospodovih zakonih

2  Jaz sem odgovoril: »Tako kot doslej bosta tudi v prihodnje Moja njiva in vinograd prepuščena obdelovalcem; potem bo vse zelo od­visno od tega, kako bodo uporabljali Mojo, zdaj dobro prepoznano voljo - pravilno ali pa morda tudi napačno. Pazite, da po Mojem te­lesnem odhodu od vas ne bo prepirov in sporov, kajti ti bi potem pos­tali mati antikrista na tej zemlji. To vam povem že vnaprej, da boste to preprečili. Vi boste sicer to preprečili - drugo vprašanje pa je, ali bodo to preprečili tudi vaši nasledniki apostoli, saj je enako kot vašo svobodno voljo treba spoštovati tudi njihovo.
3  Moj nauk vam daje največjo svobodo, zato se ne sme razglašati z mečem in verigami najtemnejšega suženjstva; kajti kar človeku lahko zagotovi in bo zagotovilo največjo življenjsko svobodo, mora človek tudi povsem svobodno priznati in sprejeti. Ker pa sem vam vse to dal zastonj, morate zastonj dajati tudi vi tistim, ki bi to želeli prejeti od vas.
4  Nobenega od vas tudi nisem silil, temveč sem vam v popolni svobodi le zaklical: Kdor hoče, naj pride, posluša, vidi in Mi sledi! In to ste storili po svoji svobodni volji. In tako v Mojem imenu v pri­hodnje počnite tudi vi, pa boste na dobri poti.
5  Kdor bi iz tega delal prisilo, ne bo Moj učenec, in bo na svoji poti naletel na skale, čeri in trnje. Vzemite Mene za pravi in resnični zgled! S Svojo vsemogočnostjo bi zlahka v trenutku prisilil vse ljudi na vsej Zemlji, da bi sprejeli Moj nauk in sledili Moji volji, tako kot zmorem v trenutku vsem drugim bitjem na Zemlji s prisilo začrtati pot, po kateri morajo hoditi strogo po Moji volji. Kakšno samostoj­no, samo sebe resnično osrečujočo moralno življenjsko svobodo pa imajo pri tem? Povem vam: nikakršne!
6  Kajti topa in skrajno omejena inteligenca z iskrico Moje prisilne volje, po kateri mora biti dejavna, je le nekaj povsem drugega, kot je neomejeno jasno zavedanje, povezano z bistro pametjo, jasnim razu­mom in neomejeno svobodno voljo, ki sem ji dal Svoje zapovedi in Svoj očetovski nasvet zmeraj samo kot prostovoljni 'to naj bi', in ni­koli kot 'to moraš'. Kajti vse zapovedi dane ljudem, pravzaprav nikoli niso bili zakoni, temveč zgolj nasveti, ki sta jih svobodnim ljudem podeljevali Moja večna ljubezen in modrost. Iz teh Mojih nasvetov so ljudje, ki so mislili, da Mi bodo tako izkazali toliko večjo čast, naredili stroge postave, neupoštevanje teh pa povezali z začasnimi in večnimi kaznimi.
7  Precej pa je k temu dodal sam Mojzes, da bi Judje toliko bolj spoštovali razodeto Božjo voljo, in enako so delali tudi drugi. Zdajšnji farizeji pa so dosegli ne samo vrhunec neumnosti, temveč posledično tudi vrhunec zlobe. Judovstvo je zdaj na tako nepopisno trhlih nogah zato, ker so ljudje Moje svobodno dane nasvete spremenili v prisilne zapovedi. Kako pa se prisilne zapovedi ujemajo s svobodno voljo in s prav tako svobodnim in z ničimer omejenim človeškim razumom?
8  Človek s svobodno voljo bo prav gotovo rad in zmeraj zelo hva­ležno, kot milost od zgoraj, sprejel pametno razsvetlitev svojega razu­ma; toda strogo prisilno zapoved bo v svoji volji in duši preklel. Zato je vsak človek, ki ga veže zakonska prisila, tako rekoč že obsojen in s tem tudi preklet.
9  Kdor bo torej ljudem v Mojem imenu dajal prisilne zapovedi, jim bo namesto Mojega blagoslova nalagal le kruti jarem in hudo breme prekletstva ter iz njih ustvarjal nove sužnje greha in sodbe.
10  Zato naj bo vaša skrb pri širjenju Mojega nauka predvsem v tem, da jim ne nalagate nobenega novega in težkega jarma, temveč da jih rešite starega!
11  Ko človek odprtega srca spozna in doume svetlo resnico Moje­ga nauka in Moje očetovske dobronamernosti, si že sam s svojo svo­bodno voljo iz vsega ustvari svojo svobodno prisilno zapoved in se po njej tudi svobodno ravna; samo to koristi njegovi duši, prisilna zapoved pa le stežka ali celo nikoli; in to zato, ker je, prvič, takšna pri­silna zapoved svobodni človekovi volji povsem v nasprotju z Mojim božanskim redom in človeka samo zatemnjuje in nikoli ne razsvetlju­je, in drugič, ker si s prisilno zapovedjo njeni oznanjevalci hkrati pri­lastijo tudi višjo, samo njim pripadajočo oblast; zato postanejo kmalu ponosni, ošabni in gospodovalni. In tem svojim pravilom, ki jih pri­kazujejo, kot bi bila božanska, dodajajo na podlagi prilaščene si Božje oblasti, pred katero njihovi verniki pogosto bolj trepetajo kakor pred samim Bogom, še svoja slaba pravila in jih predstavijo kot Božjo, na novo razodeto voljo. Izpolnjevanju teh pa zmeraj pripisujejo veliko večji pomen kakor izpolnjevanju zgolj Božjih zapovedi.
12  Iz tega se potem porodijo mrakobno praznoverje, malikovanje, sovraštvo proti drugače verujočim, preganjanje, umori in uničujoče vojne. Ljudje se hranijo z vsakovrstnimi mračnimi nesmisli, nazad­nje pa so prepričani, da Bogu posebno vdano služijo, ko nad drugače verujočimi zagrešijo najhujše zločine in hudodelstva. In za to so krivi samo tisti, ki dajejo prisilne zapovedi.
13  Zato bodo v onstranstvu, v peklu, katerega vneti služabniki so bili že tukaj, zasedli vodilna mesta pod najbolj neusmiljenimi prisil­nimi postavami; kajti v Mojih nebesih vlada samo največja svoboda, toda hkrati tudi največja sloga, dosežena s čisto ljubeznijo in veliko modrostjo.
14  Zdaj sem vam to natančno in odkrito predstavil ter jasno raz­ložil, in zdaj veste tudi svobodno, ne da bi bili k temu notranje prisi­ljeni, na kaj morate biti pozorni kot razširjevalci Mojega evangelija. Če pa bi hotel kateri od vas ali vaših učencev ravnati drugače, bo pač posvarjen, ne bom pa mu zato naložil nobene notranje prisile. Toda po gnilih in slabih sadovih bodo naprednejši ljudje kmalu opazili, katerega duha otrok je kateri glasnik.
15  Čeprav sem vam zdaj vse to razodel, ne smete misliti, da s tem tudi razveljavljam postavo, ki jo je dal Mojzes; povsem enaka je, zno­va vam jo podajam v njeni prvobitni čistosti. Odpravljam samo stari zarjaveli moraš in vam znova dajem nekdanjo polno svobodo; in prav v tem je odrešitev vaših duš izpod strogega jarma sodbe, pravza­prav satana, vam že znanega kneza noči in teme. Odslej ne boste ni­koli več stali pod nobeno prisilno postavo, podano v Mojem imenu.
16  Tako kot vam vsem znova dajem polno svobodo iz Sebe same­ga, storite tudi vi v Mojem imenu svojim bratom. Krščujte jih v ime­nu Moje večne ljubezni, ki je Oče, Besede, ki je Očetov utelešeni Sin, in Njegovega duha vse resnice, in tako v njih izbrišite staro dedno zlo, ki je vam zdaj dobro znana in obsojanja vredna prisila postave. - In zdaj vas sprašujem, ali ste to vsi razumeli?«

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 8,20